My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Green hydrogen industry could generate £320bn for UK, says report

Development of an indigenous green hydrogen industry could generate £320bn for the UK economy and sustain up to 120,000 jobs by 2050, says new report released on Tuesday. Offshore Wind and Hydrogen: Solving the Integration Challenge, examines the potential for hydrogen to play a key role in providing the flexibility and short and long-term energy balancing required for integrating high percentages of offshore wind into the UK energy system and achieving the country’s net zero climate change targets. Launched by the Offshore Wind Industry Council (OWIC) and the Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult, the report highlights that the UK has the right level of offshore wind capacity potential, and a strong industrial base, combined with world-leading academic research, to develop a sustainable, low-cost green hydrogen industry, one that produces hydrogen without CO2 emissions from electrolysis of water. Read Full Article on www.h2-view.com

VoltH2 tekent samenwerkingsovereenkomst met North Sea Port

English Vlissingen, Nederland – 28 augustus 2020. VoltH2 bereidt de bouw van een groene waterstoffabriek in North Sea Port voor. Het tekende daartoe een samenwerkingsovereenkomst om die in Vlissingen te realiseren. VoltH2 B.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend ter voorbereiding van een langetermijnconcessiecontract met North Sea Port voor een industrieel perceel van 27.950 m2 in Vlissingen. Het bedrijf is gestart met de planning en ontwikkeling van de bouw van een groene waterstoffabriek met opslag-, tank- en distributiemogelijkheden. De overeenkomst voorziet ook de mogelijke realisatie van een pijpleiding naar een tankerafnamepunt. Uitbreidbaar tot vier maal grotere productie
VoltH2 voorziet de bouw van een 25 MW elektrolyse-eenheid en gebruikt hierbij bewezen commercieel beschikbare technologie. De fabriek zal jaarlijks tot 3,6 miljoen kg (3.600 ton) groene waterstof produceren Via de integratie van opslag van waterstof kunnen lokale tankstations ook bevoorraad worden en draagt de centrale zo bij tot de verduurzaming van North Sea Port. De groene waterstoffabriek zal door haar design ook uitbreid baar zijn tot 100 MW met een potentiële productie van 14,4 miljoen kg (14.400 ton) groene waterstof per jaar. De locatie is toegankelijk via de weg, het spoor en de waterwegen voor de levering en distributie van groene waterstof in de ruimere omgeving of naar het gasnetwerk. De investering voor de eerste fase is begroot op 35 miljoen euro, de jaren daarna loopt die op tot meer dan 100 miljoen euro. De locatie bevindt zich in Vlissingen strategisch naast de bestaande Sloe-gascentrale en dicht bij andere belangrijke industriële bedrijven die in de toekomst ook groene waterstof zullen gaan gebruiken naast grijze en blauwe waterstof. VoltH2 onderzoekt ook de haalbaarheid van een vrachtwagentransportpunt uitsluitend voor het gebruik van waterstof. Groenewaterstofhub
“Met de ondertekening van deze overeenkomst met North Sea Port voor onze eerste site in Vlissingen geven we het startschot voor de uitbouw van VoltH2”, zegt Andre Jurres, oprichter en Algemeen Directeur van het bedrijf. “Wij danken North Sea Port voor de samenwerking en ondersteuning in deze voorbereidende fase zodat we deze eerste stap kunnen nemen in de ontwikkeling van een groenewaterstofhub in Vlissingen.” “De idee van het gebruik van beschikbare commerciële groene waterstof is één van de sleutels in de wereldwijde energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en wordt nu snel een economische realiteit. De COVID-19 crisis brengt de focus naar een CO2-vrije economie nu we zien hoe snel de natuur positief reageert op de vertraging van de economische activiteit”, aldus André Jurres. Nederland heeft klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn, met inbegrip van groene waterstof, om zo de CO2-voetafdruk te verlagen met 49% tegen 2030 en met 95% tegen 2050.

North Sea Port, Energy Port
Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Deze investering van VoltH2 in een groene waterstoffabriek sluit aan bij de energietransitie waar North Sea Port met heel wat partners op inzet. De haven kan zich hiermee eveneens verder ontwikkelen als Energy Port. De centrale maakt het ook mogelijk om North Sea Port verder uit te bouwen als multimodale haven door het transport van waterstof via de weg, het spoor en over het water.” “VoltH2 heeft reeds gesprekken met partijen over de levering van groene stroom naar de site, met inbegrip van afnamecontracten op lange termijn. Andere potentiële partners die groene waterstof voorzien in hun toekomstige behoeften zijn steeds welkom”, aldus Andre Jurres.

Over VoltH2
VoltH2 is een privaat bedrijf met hoofdzetel in Nederland en opgericht door André Jurres via zijn holding Volt Energy B.V. André Jurres heeft sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt bedrijven opgericht en uitgebouwd zoals Essent Belgium, NPG Energy en Volt Energy. VoltH2 focust op de ontwikkeling en uitbating van projecten rond groene waterstofinfrastructuur in Noordwest-Europa.

Over North Sea Port
North Sea Port is het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied dat zich over 9.100 hectare (18.000 voetbalvelden) uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee, over Terneuzen tot Gent - 32 kilometer landinwaarts in België. Als centraal gelegen knooppunt in West-Europa staat de haven voor multimodaal vervoer (zeevaart, binnenvaart, spoor, vrachtwagen en buisleiding) en een veelheid aan goederensoorten. North Sea Port is met 14,5 miljard euro toegevoegde waarde de nummer drie van de Europese havens. Inzake goederenoverslag neemt het met 71,5 miljoen ton de achtste plaats in tussen de havens in Europa. Het havengebied creëert werkgelegenheid voor bijna 100.000 mensen in 525 bedrijven.

Info
VoltH2, Andre Jurres, oprichter en Algemeen Directeur, Tel. +32 (0)475 23 85 49, info@volth2.com
North Sea Port, Daan Schalck, CEO, tel.: +32 (0)476 89 82 93, Daan.Schalck@northseaport.com

VoltH2 signs cooperation agreement with North Sea Port for the development of a green hydrogen plant

Nederlands VoltH2 is preparing to build a green hydrogen plant in North Sea Port. To this end, it has signed a cooperation agreement for its construction in Vlissingen. VoltH2 B.V. has signed a cooperation agreement in preparation of a long-term concession contract with North Sea Port for an industrial plot covering 27,950 m2 in Vlissingen. The company has started planning and developing the construction of a green hydrogen plant with storage, refuelling and distribution facilities. The agreement also provides for the possible construction of a pipeline to a tanker transfer point. Expandable to four times initial production
VoltH2 envisages the construction of a 25 MW electrolysis unit using proven, commercially available technology. The plant will produce up to 3.6 million kg (3,600 tonnes) of green hydrogen annually. By integrating hydrogen storage, local filling stations can also be supplied, thus contributing to increased sustainability for North Sea Port. The design of the green hydrogen plant will allow for an expansion of up to 100 MW with a potential production of 14.4 million kg (14,400 tonnes) of green hydrogen per year.

The site is accessible by road, rail and waterway for the supply and distribution of green hydrogen in the wider area or to the gas network. The investment for the first phase is budgeted at €35 million, subsequently rising to more than €100 million.

The site is strategically located in Vlissingen, next to the existing Sloe gas-fired power station and close to other important industrial companies that will start using green hydrogen in the future in addition to grey and blue hydrogen. VoltH2 is also examining the feasibility of a truck transport point exclusively for the use of hydrogen.

"With the signing of this agreement with North Sea Port for our first site in Vlissingen, we are giving the starting signal for the expansion of VoltH2", says Andre Jurres, founder and CEO of the company. "We thank North Sea Port for their cooperation and support in the preparatory phase so that we can take this first step in the development of a green hydrogen hub in Vlissingen."

Green hydrogen hub
"The idea of using available commercial green hydrogen is one of the keys to the global energy transition aimed at reducing the use of fossil fuels and is rapidly becoming an economic reality. The COVID-19 crisis has increased the focus on a CO2-free economy now that we see how quickly nature responds positively to a slowdown in economic activity”, says André Jurres. The Netherlands has medium-term and long-term climate targets, including green hydrogen, to reduce its carbon footprint by 49% by 2030 and by 95% by 2050.

North Sea Port, Energy Port
Daan Schalck, CEO North Sea Port: "VoltH2's investment in a green hydrogen plant is in line with the energy transition that North Sea Port is working on with many partners. It also contributes to the port’s development as an Energy Port. The power station will also makes it possible to further develop North Sea Port as a multimodal port, with transport of hydrogen by road, rail and water."

"VoltH2 is already in discussions with various companies on the supply of green electricity to the site, including long-term supply contracts. Other potential partners that anticipate using green hydrogen as part their future energy mix are always welcome”, says Andre Jurres.

About VoltH2
VoltH2 is a private company headquartered in the Netherlands and founded by André Jurres through his holding company Volt Energy B.V. Since the start of the deregulation of the energy market, André Jurres has founded and developed companies such as Essent Belgium, NPG Energy and Volt Energy. VoltH2 focuses on the development and operation of green hydrogen infrastructure projects in Northwest Europe.